Algemene voorwaarden

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en leveringen van PPA Computers. (hierna te noemen: PPA) en op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen, waarbij PPA optreedt als verkopende partij en waarbij een wederpartij, een natuurlijk persoon of rechtspersoon al dan niet handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, optreedt als koper.
 2. De koper met wie eenmaal op deze voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht met de toepasselijkheid ervan op later met PPA gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.
 3. Door de koper gehanteerde en van deze voorwaarden afwijkende inkoopvoorwaarden binden PPA slechts indien en voorzover deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door een directielid van PPA zijn aanvaard.

Artikel 2 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van PPA zijn vrijblijvend en onverbindend, tenzij schriftelijk anders is vermeld .
 2. Aan door PPA getoonde of verstrekte monsters, modellen of documentatie kunnen geen rechten worden ontleend, zodat het gebruik ervan geheel voor eigen rekening en risico van de wederpartij komt.

Artikel 3 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. In geval van telefonische verkoop geldt de mondelinge opdracht door de wederpartij aan PPA als een onherroepelijk aanbod. De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding daarvan door PPA.
 2. In geval van verkoop per fax geldt de schriftelijke opdracht door de wederpartij aan PPA als een onherroepelijk aanbod. De overeenkomst komt tot stand door de schriftelijke aanvaarding daarvan door PPA.
 3. PPA behoudt zich het recht voor een door de wederpartij gedaan aanbod zonder opgave van reden te weigeren.
 4. In afwijking van het bepaalde in het eerste en tweede lid van dit artikel, kan PPA een aanbod ook aanvaarden door de feitelijke uitvoering ervan.

Artikel 4 Inhoud van de overeenkomst

 1. De inhoud van de overeenkomst en de omvang van de verplichtingen worden uitsluitend bepaald door de orderbevestiging en hetgeen in onderhavige voorwaarden is bepaald.
 2. Wijzigingen van de overeenkomst of afwijkingen van de onderhavige voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en zijn ondertekend door een directielid van PPA.
 3. Geringe afwijkingen van de overeenkomst van de door PPA geleverde zaken - in model, uitvoering, vermogen of anderszins zijn toelaatbaar voorzover de door PPA te leveren prestatie volgens handelsgebruiken niet wezenlijk anders wordt als gevolg van die afwijkingen.

Artikel 5 Prijzen

 1. Alle prijzen gelden voor de levering vanaf het magazijn van PPA en zijn exclusief BTW.
 2. PPA behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen op grond van een na de totstandkoming van de overeenkomst optredende verandering van omstandigheden, indien van PPA gebondenheid aan de overeengekomen prijzen onder die veranderde omstandigheden naar alle redelijkheid niet kan worden verlangd.
 3. In het vorige geval is de koper bevoegd om de overeenkomst te ontbinden door middel van een aan PPA gerichte schriftelijke mededeling te ontbinden, zonder dat hij hiervoor kosten verschuldigd zal zijn.

Artikel 6 Levering en risico

 1. De opgaven van leveringstermijnen in de aanbiedingen, bevestigingen en overeenkomsten zijn slechts indicatief en binden PPA niet. Bij overschrijding van de opgegeven leveringstermijnen is de koper gerechtigd PPA schriftelijk per aangetekende brief een fatale termijn te stellen, op voorwaarde dat deze termijn, gelet op de omstandigheden van het geval, een redelijke is en in geen geval korter dan 14 (veertien) dagen is.
 2. PPA is bevoegd om in gedeelten te leveren, dan wel te wachten met levering tot de gehele bestelling gereed is. In voorkomende gevallen zal hierover met de koper overleg worden gevoerd.
 3. In de hieronder vermelde gevallen worden de zaken geacht te zijn geleverd en het risico van de zaken op de koper te zijn overgegaan.
  Bij levering vanaf het magazijn: op het moment van overhandiging van de zaken.
  Bij levering onder rembours: op het moment dat de zaken zijn aangevoerd en opgelost.
  Bij levering per aangetekende post: op het moment waarop de zaken door PPA voor verzending zijn aangetekend.
 4. De koper is verplicht de zaken op het moment van levering in ontvangst te nemen, dan wel af te halen op het moment dat de zaken hiervoor gereed liggen. Kosten die ontstaan door weigering van ontvangst dan wel niet-tijdige afhaling, hieronder begrepen kosten van opslag, komen voor rekening van de koper.

Artikel 7 Annulering

 1. Bij overschrijding door PPA van de in artikel 6, eerste lid, bedoelde fatale termijn, is de koper bevoegd om de opdracht kosteloos te annuleren, middels een per aangetekende post aan PPA gericht schriftelijk bericht.

Artikel 8 Betaling

 1. De koper dient het op de factuur vermelde bedrag aan PPA te voldoen, zonder enige aftrek, korting of schuldverrekening. Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde termijn.
 2. In geval van niet-tijdige dan wel onvolledige betaling is de koper in verzuim, zonder dat PPA die koper hiervoor eerst schriftelijk in gebreke dient te stellen. Bovendien is de koper over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2% (twee procent) per maand of een gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de factuurdatum.
 3. PPA is te allen tijde bevoegd om van de koper zekerheidstelling te verlangen voor een tijdige en volledige nakoming van de overeenkomst. Indien de koper geen zekerheid verstrekt, is PPA bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
 4. Afwijkingen van het in het eerste en tweede lid bepaalde, dienen schriftelijk te zijn overeengekomen en te zijn ondertekend door een directielid van PPA.
 5. PPA is gerechtigd om 15% van het bruto factuurbedrag als incassokosten in rekening te brengen bij het overschrijden van de op de factuur vermelde betalingstermijn.

Artikel 9 Reclames

 1. Reclames over een factuur dienen binnen 7 (zeven) dagen na de factuurdatum schriftelijk bij PPA te worden ingediend, bij gebreke waarvan de op die factuur vermelde gegevens tussen PPA en de koper als juist gelden.
 2. Ten aanzien van alle andere reclames rust op de koper een onderzoeksplicht. Alle andere reclames dienen dan ook binnen 24 (vierentwintig) uur nadat ze redelijkerwijs door de koper ontdekt hadden kunnen worden, bij PPA te worden gemeld.
 3. Telefonische reclame dient binnen 7 (zeven) dagen door de koper met een duidelijke omschrijving van de klacht schriftelijk aan PPA te worden bevestigd.
 4. Enig verzuim van de koper van het in dit artikel bepaalde, ontslaat PPA van de plicht om de gebrekkige zaak te herstellen of te vervangen.

Artikel 10 Garantiebepalingen

 1. PPA garandeert gedurende een periode van 3 (drie) jaar, te rekenen vanaf de dag van levering, het herstel van eventuele gebreken aan het door PPA geleverde of van een onderdeel daarvan.
 2. Eventuele gebreken worden zoveel mogelijk telefonisch verholpen. Indien dit niet mogelijk is, vindt de reparatie ten kantore van PPA plaats, tenzij anders overeengekomen.
 3. Als de koper niet heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 9, als door anderen dan werknemers van PPA werkzaamheden zijn verricht aan het geleverde, als de gebreken het gevolg zijn van ondeskundig gebruik of onderhoud of enig ander verzuim aan de kant van de koper of als de koper niet, niet geheel of niet tijdig heeft voldaan aan enige verplichting - financiële verplichtingen hieronder begrepen - jegens PPA, dan is PPA niet gehouden de garantie gestand te doen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van PPA is uitdrukkelijk beperkt tot het in de garantieregeling bepaalde, behoudens die schade veroorzaakt door opzet, grove schuld of nalatigheid van PPA.
 2. De aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. De aansprakelijkheid van PPA kan nimmer het factuurbedrag te boven gaan.
 4. PPA bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens de koper kan inroepen, mede ten behoeve van haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.

Artikel 12 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, veroorzaakt door een omstandigheid die niet van PPA afhankelijk is, en waardoor PPA niet, niet tijdig of niet zonder onevenredig bezwarende extra inspanning en/of kosten kan nakomen, alsmede voorzover daaronder niet reeds begrepen beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel, brand, defecten aan machinerie, dan wel het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen aan hun verplichtingen jegens PPA door derden, die door PPA zijn ingeschakeld voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. In geval van overmacht heeft PPA de keuze om de nakoming van de overeenkomst op te schorten of, al dan niet na gekozen te hebben voor opschorting, om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

 1. De geleverde zaken blijven eigendom van PPA totdat de koper aan zijn verplichtingen jegens PPA heeft voldaan.
 2. De koper verplicht zich om de geleverde zaken deugdelijk te onderhouden en te verzekeren tegen alle calamiteiten, totdat hij aan al zijn verplichtingen jegens PPA heeft voldaan.

Artikel 14 Persoonsregistratie

 1. De persoonsgegevens van de wederpartij, wiens opdracht door PPA is aanvaard, zullen door PPA in haar klantenbestand worden opgenomen.
 2. Buiten het doel van dit bestand verstrekt PPA zonder toestemming van die wederpartij geen persoonsgegevens aan derden, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe verplicht.

Artikel 15 Toepasselijk recht

 1. Op alle tussen PPA en haar kopers gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Elk geschil tussen PPA en één van haar kopers zal bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.